• Chad Hanekom

  戦績9-3-0
  身長193 cm
  体重83.9 kg
  リーチ188 cm
 • Gerald Harris

  戦績23-5-0
  身長180.3 cm
  体重83.9 kg
  リーチ196.9 cm
 • Collin Hart

  戦績6-3-1
  身長185.4 cm
  体重83.9 kg
  リーチ cm
 • フィル・ハウズ

  戦績12-6-0
  身長182.9 cm
  体重83.9 kg
  リーチ196.9 cm
 • Jeremy Horn

  戦績91-22-5
  身長185.4 cm
  体重83.9 kg
  リーチ188 cm
 • Matt Horwich

  戦績30-25-1
  身長185.4 cm
  体重83.9 kg
  リーチ cm
 • Brian Houston

  戦績4-6-0
  身長188 cm
  体重83.9 kg
  リーチ cm
 • Collin Huckbody

  戦績8-2-0
  身長190.5 cm
  体重83.9 kg
  リーチ194.3 cm
オクタゴンガール
オフィシャルショップ
FANTASY